Albert Kaan & Mihai Popescu The new creative class #1

unnamed2/for English please scroll down

Albert Kaan & Mihai Popescu
The new creative class #1
Curator: Flavia Lupu

25 mai – 28 iunie 2016
Deschidere & party all night long: 25 mai, ora 19.00

Behind the decks/Music DJ: Giuser ONE

Albert Kaan face referire, prin proiecția video aplicată unui craniu redus la minima reprezentare, la o era digitală previzibilă, care, însă, prin caracteristicile ei, pune sub semnul întrebării realitatea așa cum a fost cunoscută. Presupunem că materia organică va fi nevoită să se adapteze la o nouă formă de existență, urmând un proces de simbioza între ceea ce moștenim de la societatea industrială, ceea ce a fost adăugat de societatea de consum și apoi de era internetului. În acest moment suntem în plin proces de recompunere. Rămâne de văzut care vor fi efectele supunerii individului la o permanentă relaționare tip rețea, cusca metalică în forma unui craniu uman fiind o aluzie la mecanismele societal-urbane contemporane.

Mihai Popescu utilizează textile și expresia ”worse comes to worst”, adaptare a “din lac in put”, ce are, în limba engleză, o valoare cauzală, urmată de o explicație. “Sarma de rufe”, pe care se întinde textul, este, de fapt, o echivalență simbolică a ciclului de viață al materialului serigrafiat cu acid sulfuric. Instalația este completată cu o intervenție site-specific, asimilată de spațiul industrial în care a fost organizată expoziția, asimilare care se datoreză esteticii sale precare. Folosind materiale în stare cât mai brută, ipsos, lână împâslită, țevi ruginite, intervenția poate fi “pașnică”, fără a deranja echilibrul vizual al unui spațiu. Instalația are unu dublu statut. Din ea se poate înțelege atât perspectiva artistului, cât și trasee și unelte specifice intervenției asupra spațiului.

The new creative class #1 este un prim eveniment dintr-un ciclu de proiecte colaborative care combină viziunile creative a doi artiști cu background diferit. Lucrările lui Albert Kaan și ale lui Mihai Popescu au fost selectate în urma unui open call și au fost puse împreună datorită capacității lor de a provoca conceptual și de a pune sub semnul întrebării societatea contemporană și tipologia legăturilor care o definesc.

“The New Creative Class” are calitatea unui experiment prin care vrem să facilităm relațiile de colaborare între diverși oameni și diverse categorii de medii care au o legătură directă sau tangențială cu apariția și generarea de acte culturale. Necesitatea unui astfel de proiect a apărut natural și dorim să se dezvolte într-un ritm variabil pe mai multe direcții.
(Flavia Lupu, managerul proiectului The new creative class, co-director Bucharest Biennale – Bucharest International Biennial of Contemporary Art)

MANIFESTO

The New Creative Class este un proiect adresat studenților UNArte – dar nu numai – și va fi o platformă de expunere și educație prin exercițiu creativ și cooperare interdisciplinară.
“The New Creative Clas”s va manifesta acte productive, funcționând ca o bază de operații, ca un conector al departamentelor de studiu din cadrul UNArte – National University of Arts, implicând, în mod egal, studenți și profesori într-un alt tip de relaționare.
Studiul este “a învăța, pentru a afla cum.” Pentru Bateson, este necesară o schimbare în premiza învățării/ studiului, în termenii lui Derrida o deconstrucție a proprilor coduri și constrângeri, și, prin urmare, în termeni lui Nietzsche, o transformare a persoanei, precum și o nouă libertate.
Prin urmare extinderea domeniului de studiu în afara academiei poate genera noi întrebări, curiozități și poate genera un tip de gândire critică, inovatoare.
(Răzvan Ion, inițiatorul The New Creative Class, fondator Bucharest Biennale – Bucharest International Biennial of Contemporary Art)

Event part of the parallel events program of BUCHAREST BIENNALE 7

—-

Albert Kaan & Mihai Popescu
The new creative class #1
Curator: Flavia Lupu

May 25 – May 28, 2016
Opening & party all night long: 25 mai, ora 19.00

Behind the decks/Music DJ: Giuser ONE

Albert Kaan is trying addressed to the audience by using the video projection on a skul reduce to primary representation. to predictable a digital world, which, by the characteristics of it, questions the reality as was known untill now. As a supposition, the organic matter will have to adapt to a new form of existence, following a process of symbiosis between what we inherit from the industrial society, what has been added by the consumerist society and then was supliment by the internet era. At this time we are in the process of recomposing our world. It remains to be seen what would be the effects of subjecting the individual to a permanent network of relationship. The metal cage in the form of a human skull is a hint at the mechanisms of contemporary urban society.

Mihai Popescu uses textiles and the expression “worse comes to worst”, adaptation of “from the frying pan into the fire”, what has, in English, a value of causal link, followed by an explanations. “Wire from laundry detergents”, on which extends the text, is actually a symbolic equivalent of the life cycle of the screen printed material with sulfuric acid. To this installation is added a site-specific one, assimilated by the industrial space in which was organized the exhibition, assimilation which is based on its precarious aesthetics. By using rough materials as plaster, wool felting, rusty pipes, the intervention can be “peaceful” without disturbing the visual balance of an area. The instalation has one dual status. From it can be understood both the artist perspective and trails and specific tools of the intervention with in the space.

The new creative class #1 is a first event in a cycle of collaborative projects which combines the creative visions of two artists with different background. The works of Albert Kaan and of Mihai Popescu were selected in following a call and have been put together because of their ability to cause conceptual doubt opon the society and because the typology of the definitory connections that caracterise it.

“The New Creative Class” works as an experiment by which we want to facilitate the cooperation between various people and the various kinds of backgrounds which have a direct or tangential link with the creation of cultural acts. The need for such a project has occurred naturally and we want to develop it on several directions.
(Flavia Lupu, curator “The new creative class” and co-director of Bucharest Biennale – Bucharest International Biennial of Contemporary Art)

MANIFESTO

“The New Creative Class” is a project addressed to the students from the University of Arts, and will be a platform of exposure, creative education exercises and interdisciplinary cooperation.
“The New Creative Class” will show the productive acts, operating as a basis of operations, as a connector panel of the Departments within the UNArte – National University of Arts involving evenly students and teachers into a different type of socializing.
The study is “learn to learn how”. For Bateson it is necessary to a change the premise of learning/ study, in terms of Derrida is a deconstruction of codes and constraint, and therefore in terms of Nietzsche, a transformation of the person and a new freedom.
Therefore the extension of the study outside the academy may cause new questions, curiosity and can generate a type of critical thinking, innovative, for the students.
(Răzvan Ion, the initiator of “The New Creative Class”, co-founder of the Bucharest Biennale – Bucharest International Biennial of Contemporary Art)

Event part of the parallel events program of BUCHAREST BIENNALE 7