ADRIANA FLOREA BĂLOIU SOLO SHOW „ADINUŢA ŞI URSUL ȊMPĂIAT” @ GO CONTEMPORARY BUCUREŞTI

Adinuta and the stuffed bear

ADINUŢA ŞI URSUL ȊMPĂIAT – ADRIANA FLOREA BĂLOIU
PICTURĂ
Vernisaj joi 19 mai 2016 ora 19.00
19 mai – 26 iunie 2016
Str. Semicercului, Nr. 10, Sector 1
Parallel event of Bucharest Biennale 7 (www.bucharestbiennale.org)

Go Contemporary are plăcerea să vă invite joi, 19 mai 2016, la vernisajul expoziţiei „ADINUŢA ŞI URSUL ȊMPĂIAT” un solo show al artistei Adriana Florea Băloiu.
Proiectul a fost expus în august 2015 la Muzeul Brăilei, Centrul Cultural “Nicăpetre” şi este adus, împreună cu o serie de lucrări noi, în faţa publicului din Bucureşti.
Expoziţia poate fi vizionată în perioada 19 mai – 26 iunie 2016, fiind un eveniment paralel al Bienalei Internaţionale de Artă Contemporană Bucureşti 7 (www.bucharestbiennale.org).

“Nu ştiu alţii cum sunt sau cum e prin alte părţi, dar eu cand mă gândesc la mine copil, văd doar urşi împăiaţi şi întâmplări ce-mi bulbucau ochii ca la păpuşile Barbie. Am rămas şi azi cu uimirile, şi azi la fel ca atunci, cu aceleaşi întrebări şi nedumeriri care mă urmaresc fidel. Mă privesc în oglinda fetiţei cu geantă roşie, breton şi cămaşă nouă cumpărată de străbunica mea. Mergem împreună să-mi facă o poză pe un scaun de rafie, lângă un urs împăiat. Se amenajase locul acela special pentru copii şi amintiri de neuitat, iar eu, frumos îmbrăcată chipurile, pieptănată la fel de frumos, de mână cu bunica, mă îndrept spre a imortaliza un moment absurd: poza cu ursul.
Bunica a murit acum 5 ani, ursul încă se mai plimbă prin oraşele de provincie.
Aceasta este o poveste, povestea copilului din mine ce încă işi trăieste copilăria independent de lumea adultului şi a sistemului convenţional, fără coloana vertebrală şi cu valori înjumătăţite sau dispărute de tot, într-un dialog aparent dar deloc paradoxal.
Mai departe, aici este vorba despre închipuirea unei lumi copilăreşti pe scheletul unui adult disfuncţional şi confuz. Lucrările aduc un mix de bucurie izvorâtă din conturarea amintirilor din copilărie şi un mod de abordare nervos sau/şi ironic, provenit din imaginea adultului asupra lumii în care şi-a încarcerat copilul smuls din universul poveştilor. Poveşti, nu cu scufiţa roşie şi lupul cel rău, că lupul nu e rău, (nu ştiu de ce ne învaţă aşa ceva, copii fiind) sau capra cu trei iezi că doar mama nu mă incuie in casă şi pleacă de nebună la coafor lăsându-mă sa descui uşa pedofilului avid de lolite fragede şi curioase. Totuşi nu suntem predispuşi a fi personajele lui Henry Miller din Opus Pistorum, nu toţi şi nu în genere, în orice caz.
Adinuţa creşte şi se formează fericită către adultul din ce in ce mai puţin fericit şi mai mult conştient de propria percepţie asupra ei şi mediului inconjurător. Se priveşte în oglinda eului şi nu se recunoaşte in forma modelată de toţi factorii la care a fost sau s-a supus. Contrastul intre idealul informal şi generalul dasein formal naşte demoni greu de invins. Aşa se desfasoară călătoria spre copilul cu geantă roşie dinspre copilul pierdut şi treaz de azi.”

Adriana Florea Băloiu

Ȋnfiinţată în septembrie 2015, galeria Go Contemporary îşi propune să promoveze artişti emergenţi români şi străini. Deschiderea galeriei a reprezentat un al doilea pas firesc, primul fiind lansarea spaţiului nomad de artă contemporană Go Art Projects, cu debutul în noiembrie 2014. Cele doua proiecte sunt animate de aceeaşi dorinţă de a promova artişti emergenţi talentaţi, cu o atenţie sporită asupra artiştilor la început de drum, dar urmează trasee distincte: Go Art Projects este o platformă deschisă in principal pentru expoziţii colective, funcţionează în stil nomad şi organizează expoziţii în diverse spaţii din Romania şi din străinătate în timp ce Go Contemporary funcţionează într-o locaţie fixă şi se concentrează pe promovarea unui număr restrâns de artişti.

ADRIANA FLOREA BĂLOIU SOLO SHOW „ADINUŢA AND THE STUFFED BEAR” @ GO CONTEMPORARY BUCHAREST

ADINUŢA AND THE STUFFED BEAR – ADRIANA FLOREA BĂLOIU
PAINTING
Opening Thursday 19 May 2016 ora 7 pm
19 May – 26 June 2016
Str. Semicercului, Nr. 10, Sector 1
Parallel event of Bucharest Biennale 7 (www.bucharestbiennale.org)

Go Contemporary is pleased to invite you on Thursday, 19 May 2016, at the opening of „ADINUŢA AND THE STUFFED BEAR” exhibition, a solo show of artist Adriana Florea Băloiu.
The project has been exhibited in August 2015 at Braila Museum, Cultural Center “Nicăpetre” and, together with a series of new works, is brought to the audience in Bucharest.
The exhibition can be viewed from 19 May to 26 June 2016 in Go Contemporary gallery in Bucharest and is a parallel event of Bucharest Biennale 7 (www.bucharestbiennale.org)

“I do not know how others are or how it is elsewhere, but when I think of me as a child, I only see stuffed bears and happenings that made my eyes bulging like Barbie dolls. I was then and I am still today in awe and the same questions and misunderstandings continue to follow me closely.
I look in the mirror of the girl with red bag, bangs and a new shirt bought by my great-grandmother. We go together to have my picture taken in a raffia chair besides a stuffed bear. That place was specially arranged for children and unforgettable memories, and I, all dressed-up, beautifully combed, hand in hand with my great-grandmother, I go to immortalize a painfully absurd moment: the bear picture. My great-grandmother died five years ago, the bear is still strolling through provincial towns.
This is a story, the story of my child within, who still lives his childhood independent from the adult world and of the conventional system, without the spine and with values that are halved or entirely disappeared, in a dialogue that is apparent but not paradoxical.
Further, here it is the imagination of a childish world on the skeleton of a dysfunctional and confused adult.
The works provide a mix of joy sprang from shaping childhood memories and a nervous and / or ironic approach, coming from the picture the adult has on the world that has incarcerated the child ripped from the universe of stories. Stories, not with the Red Riding Hood and the big bad wolf, the wolf is not bad, (I do not know why we are being taught that as children) or The Goat with three kids [Romanian tradional tale with a goat leaving her kids home alone, two of them are eaten by the wolf, the goat returns and together with the kid left alive kill the wolf in revenge] as if my mother would have locked me in the house and crazily head for the hairdresser, leaving me to to unlock the door to a pedophile avid of young and curious Lolitas. Still, we are not likely to be the characters of Henry Miller’s Opus pistorum, not all and not in general, in any case.
Adinuta grows and shapes herself happy towards the adult becoming less and less happy and more aware of her own perception on herself and on the environment. She looks in the mirror of the self and does not recognize herself as shaped by all the factors that were imposed or to which she has conformed. The contrast between the informal ideal and the formal general dasein gives birth to demons that are hard to beat. So runs the journey to the child with the red bag from the lost and awake child of today.”

Adriana Florea Băloiu

Established in September 2015, Go Contemporary art gallery aims to promote Romanian and foreign emerging artists. The project started as a natural next step to Go Art Projects, nomad contemporary art space, launched in November 2014. The two initiatives are fueled by the same desire to promote talented emerging artists, with a special focus on artists at the beginning of their careers, but each has its own path: Go Art Projects is an open platform mainly for collective exhibitions, it is nomad and hosts events in different art-welcoming spaces, both in Romania and abroad; Go Contemporary has a fixed location in Bucharest and focuses on promoting a limited number of artists.