on Space – Petrică Ștefan @ 418 Gallery

418 Gallery Petrica Stefan INSIDE DELUSION 1,on Space
Petrică Ștefan

În perioada 31 martie – 1 mai 2016, la 418 Gallery are loc expoziția de pictură a artistului Petrică Ștefan, intitulată on Space, și curatoriată de Ilina Schileru.
Vernisajul expoziției va avea loc joi, 31 martie 2016, începând cu ora 6:30 p.m. la etajul doi al clădirii din Intrarea Armașului nr. 12.

În pânzele seriei care alcătuiește prezenta expoziție în spațiul 418 Gallery din București, artistul Petrică Ștefan propune o întâlnire a privitorului cu imagini ale unor dimensiuni paralele. Spațiile virtuale imaginate de el sunt infinite și diverse din punct de vedere cromatic. Sunt aglomerări de tușe într-un joc brownian, sau tratări într-o geometrie metafizică.
Fiecare compoziție pare un instantaneu al unui macro-cosmos surprins pe o imensă placă foto-sensibilă, developată și mărită, cu scopul revelării imaterialului. Odată expus la radiația și vibrația tușei, privitorul va fi tentat să interpreteze fie detaliul unei galaxii îndepărtate sau nașterea unei supernove, fie să panorameze un moment înghețat în timp al unei întregi scanări a Big-Bang-ului. Apoi, privind în ansamblu toată seria, va fi tentat să chestioneze dacă nu privește, de fapt, imaginea înmiită a unei lamele care descrie un microcosmos celular.
Într-o eră în care omenirea se confruntă cu descoperiri ale fizicii menite să confirme teorii considerate speculații acum jumătate de secol sau mai puțin, într-un spațiu în care suntem martorii unor mișcări tectonice politice și sociale care generează amestecuri între civilizații și culturi diferite fără precedent, arta lui Petrică Ștefan face apel la dimensiuni paralele, creează spații transcendentale, spații de evadare individuală.
Rezumând, demersul actual al seriei despre Spațiu propune o teorie a (re)găsirii echilibrului inițial uman, al serenității infantile care este un dat al ființei umane. Acest echilibru sensibil se destabilizează odată cu avansarea pe scara temporală a existenței de zi cu zi, apar anxietăți, monologuri interioare și incertitudini. Nevoia constantă de restabilire a echilibrului inițial ne împinge către esențializare și origine. Ne remodelăm constant spațiile în care gândim, ne regăsim sau contemplăm de unii singuri.
Seria despre Spațiu deschide o fereastră spre universul personal al pictorului, prin care putem privi. Putem transforma experiența întâlnirii cu lucrările sale într-o meditație individuală în raport cu spațiul interior personal. Cum ar arăta aceste universuri paralele ale fiecăruia dintre noi? Ce elemente le-ar compune?
Petrică Ștefan folosește ca resursă inspirațională experiența inițiatică a meditației în natură, pe colinele din zona Hațeg dar și dialogurile cu profesorul său din facultate, Cristian Sida, despre expresionismul abstract al lui de Kooning în contextul Școlii de la New York.
Ilina Schileru, curator
……………………………………..

Petrică Ştefan se naște în 1988 la Reşiţa, unde urmează cursurile Liceului de Arte Plastice.
În 2010 absolvă Facultatea de Arte şi Design din Timişoara.
Îl preocupă pictura şi fotografia. Participă la expoziţii de grup, printre care cele de la Institulul Cultural Român din Budapesta în 2010 şi la Roma în anul următor.
În 2011 prezintă expoziţia personală Evolution la Galeria Triade, Timişoara.
În 2012, la Klagenfurt susţine solo showul Konfrontation la Galerie 3.
În 2013 expune seria Embryo la Galeria Calina din Timișoara.
Cea mai recentă expoziție deschisă în 2016 este în Austria, în sala de expoziții a Consulatului Român din Klagenfurt.
Din 2015 Petrică Ștefan este reprezentat de galeria de artă contemporană 418Gallery din București.
……………………………………….

418 Gallery și-a deschis spațiul către public în 2008, într-o clădire interbelică din apropierea Pieței Lahovary din București. Fondatorii galeriei sunt Joana Grevers, istoric de artă cu origini românești și Guy Williamson, un colecționar american. În acești ani, galeria și-a concentrat resursele în două mari direcții. Pe de o parte promovează artiști tineri contemporani, iar pe de altă parte restaurează percepția publicului românesc asupra avangardei anilor ’60, o perioadă în care regimul comunist exercită multă presiune pe artiștii experimentaliști.

Expoziția on Space poate fi vizitată de luni până vineri între orele 11:00-19:00, la 418 Gallery (Str. Intrarea Armașului, nr. 12).
418 Gallery Petrica Stefan WATER CLOUD 1, 015
on Space
Petrică Ștefan

In period March 31st through to May 1st 2016, 418 Gallery is hosting artist Petrică Ștefan’s painting exhibition titled on Space, overseen by curator Ilina Schileru.
The exhibition opening is to be held on Thursday, March 31st 2016, beginning with 18:30 hours.

With the canvases making up this exhibition at 418 Gallery from Bucharest, artist Petrică Ştefan proposes an encounter between the beholder and images of parallel dimensions. The virtual spaces he imagines are infinite and chromatically diverse. They are clusters of brush lines in a Brownian motion or designs of a metaphysical geometry.
Each composition seems rather to be a snapshot of a macrocosm caught on an oversize light-sensitive plate, then developed and magnified to reveal that which lacks material form. Once exposed to the radiance and vibration of the lines, the beholder may feel enticed to construe them on the one hand as details of a remote galaxy or the birth of a supernova, or to engulf with a panoramic view the moment, frozen in time, of a complete scan of the Big Bang, on the other. Then, glancing at the series as a whole, the beholder can’t help but wonder whether they’re not in fact looking at the thousand-fold image of a slide describing a cellular microcosm.
During times when mankind makes new discoveries in physics that are meant to confirm theories seen as speculations just half a century or less ago, when we are witnessing unprecedented political and social clashes generating mixes of different cultures and civilizations, Petrică Ştefan‘s art turns to parallel dimensions, creating transcendental spaces, spaces of individual refuge.
To sum up, the current undertaking of the series on Space puts forth a theory of finding (once more) man’s initial balance, of childlike serenity which is a given of human nature. This delicate balance is easily upset once we push our existence up the daily timescale, building up to anxiety, inner monologue and uncertainty. The constant need to restore the initial balance urges to turn back to essence and origin. We are constantly reshaping the spaces we think in, we lose and regain contact with ourselves or we contemplate amidst our infallible individuality.
The series on Space opens up a window to the painter’s personal universe, one through which we are free to see. We can transform the experience of seeing his works into an individual meditation in relation to our personal inner space. How would these parallel universes belonging to each of us look like? What elements would go into their making?
Petrică Ștefan uses as source of inspiration the initiating experience of meditating out in nature, on the hills of the Haţeg area, but also the dialogues with his professor from college, Cristian Sida, on de Kooning’s abstract expressionism in the contact of the School of New York.
Ilina Schileru, curator

Petrică Ştefan is born in 1988 in Reşiţa, where he attends the Fine Arts High School.
In 2010 he graduates from the Faculty of Arts and Design in Timişoara.
His interests cover painting and photography. He takes part in various group exhibitions, including some put on at the Romanian Cultural Institute from Budapest in 2010 and from Rome in 2011. In the same year he opens his personal exhibition, Evolution, at the Triade Gallery from Timişoara.
In 2012, at Klagenfurt, he puts on the Konfrontation show at Galerie 3.
In 2013, he opens the Embryo series at Calina Gallery from Timişoara.
Since 2015 the artist is represented by 418 Gallery Bucharest.

418 Gallery opened to the public in 2008, hosted by an interesting building from the ‘30s in the proximity of Lahovary Square in Bucharest, Romania. The founders are Dr. Joana Grevers, an art historian with Romanian origins and Guy K. Williamson, an American art collector. In recent years, the profile of the gallery has focused on two distinct directions: on the one hand promoting young Romanian contemporary artists, and on the other committing to restore the perception of the Romanian public on the avant-garde of the 60s, a period when realistic socialism was putting a lot of pressure on experimental artists.

The exhibition on Space is open for visiting from Monday to Friday, 11:00 to 19:00, at 418 Gallery (12 Intrarea Armaşului Street)