Prolog la o ficțiune despre un spațiu care nu există încă/Prologue to a fiction of a space that does not yet exist

Prolog la o ficțiune despre un spațiu care nu există încă

Vernisaj 29.4.2015   19.00
Expoziție 30.4. – 31.5.2015

ODD

Julie Béna   Marie-Michelle Deschamps   Beatrice Gibson   João Maria Gusmão & Pedro Paiva   François Lancien-Gilberteau   Alexandre Léger   Diego Marcon   Julien Tiberi   France Valliccioni   Adva Zakai

Curator Barbara Sirieix

Între 30 aprilie și 31 mai 2015 ODD va găzdui Prolog la o ficțiune despre un spațiu care nu există încă, o expoziție curatoriată de Barbara Sirieix (FR). Un grup mixt de catalizatori culturali din București, ODD întâmpină artiști, scriitori, filosofi, oameni de știință și pe toți cei interesați de oportunitățile unui spațiu deschis. Prin rezidențe, dezbateri, ateliere și evenimente intime si informale, ODD oferă o combinație de reflecție și experiment, dialog și rezistență de la care să se acționeze asupra lumii.

Premisa Prologului la o ficțiune despre un spațiu care nu există încă este un spațiu imaginar, nu neapărat limitat de legile fizicii. Spațiul se va extinde în interiorul unui text ficțional scris de curatoare și va integra contribuțiile artiștilor din expoziție ca elemente narative.

În cadrul expoziției vor participa 11 artiști în ascensiune din Franța, Italia, UK, Canada, Portugalia, Belgia și Israel, care vor locui la ODD pentru perioade cuprinse între 5 zile și 3 sătpămâni și care vor propune producții în mare parte noi. France Valliccioni (FR) și Marie Michelle Deschamps (CA) vor produce instalații in situ, grefate pe arhitectură, cu materiale descoperite la fața locului, în București. Unii artiști vor contribui cu obiecte care vor funcționa ca recuzită în spațiul galeriei: François Lancien-Gilberteau (FR) propune o nouă producție inspirată de o secvență din Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (Andrei Ujică, 2010). Julien Tibéri (FR) și Alexandre Léger (FR) vor contribui cu obiecte desenate transporabile care vor anticipa ficțiunea. Julie Béna (FR) va crea o instalație care va funcționa și ca scenă pentru un performance. În seara vernisajului, Adva Zakai (IS) va performa Solo series în dialog cu arhitectura și obiectele din spațiu. Diego Marcon (IT) va produce o instalație care va face referință la filmul său de animație Dick and Stick și va prezenta Everything falls faster than an anvil, un program de filme de animație de o zi. Alte lucrări vor dezvolta metanarațiuni despre ficțiune, precum printurile lui Joae Maria Gusmao (PT) sau scurtmetrajul premiat A Tiger’s Mind, de Beatrice Gibson (UK).

Proiectul a fost găzduit pe parcursul unei rezidențe și al unui atelier în martie 2015 de către 5 months, un studio și spațiu pentru proiecte din Londra organizat de artista Linda Persson. În decembrie 2015 expoziția va călători la Schleifmuehlgasse 12-14, un artist-run space din Viena.

Proiectul va rezulta într-o publicație care va strânge laolaltă toate textele produse în cadrul său. Aceasta va fi produsă cu ocazia rezidenței Barbarei Sirieix la La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, în iulie și august 2015.

Program

29.4. 2015
19.00   Vernisaj
20.00   Solo Solutions, performance de Adva Zakai
O serie de performance-uri solo scurte, care îi invită pe spectatori să privească corpul uman din perspective non-umane. Performance-ul crează un joc între text și mișcare din care apar logici impredictibile: Corpul meu este o trupă de dans și un spațiu de expoziții. Piciorul meu este un partid politic, iar brațul meu este o jumătate de inimă. Eu sunt dragostea însăși, publicul este o masă, spectatorii urmăresc o mișcare care pretinde că e o literă, mintea mea este în capul altcuiva, iar corpul meu a lăsat mișcările să danseze singure pe scenă.

30.4.2015   16.00 -22.00   Everything falls faster than an anvil, program de filme de animație de Diego Marcon
Everything falls faster than an anvil este o proiecție de 4 ore de filme de animație și desene animate pentru copii, de la primele animații la clasici de studio american, trecând prin avantgarda europeană și animația asiatică.
Proiecția se adresează unui public larg – va începe dupamiaza cu filme pentru copii și se va sfârși seara cu o selecție pentru publicul adult.

20.5.2015   18.00   Curatoarea Barbara Sirieix discută cu publicul
Barbara va dezvălui metoda sa de lucru pentru acest proiect original și va discuta despre munca sa de curator internațional freelance. Proiectele sale recente implică construcții axate pe proces și texte ficționale și poetice.

21.5. 2015   18.00   O pisică la fereastră, performance de Julie Béna
O pisică la fereastră este un performance conceput și realizat pe parcursul unei săptămâni de rezidență la ODD în cadrul Prologului la o ficțiune care nu există încă.
„Cred că nu-mi plac pisicile,
pisicile sunt
pisicile sunt
pisicile sunt
De fapt n-am avut nicio pisică la mine acasă. Prima pisică pe care am cunoscut-o dormea tot timpul, așa că am decis că nu-mi plac pisicile, pentru că în copilărie nu uram nimic mai mult decât să dorm. Când am întrebat-o pe Barbara despre ce va fi povestea ei, primele lucruri care mi-au trecut prin cap au fost o pisică și o fereatră. Pisica ca personaj, fereastra ca spațiu. Cu asta începe povestea. Așa că hai să bem ceva acum.”

Prologue

Prologue to a fiction of a space that does not yet exist

Opening 29.4.2015   19.00
Exhibition 30.4. – 31.5.2015

ODD

Julie Béna   Marie-Michelle Deschamps   Beatrice Gibson   João Maria Gusmão & Pedro Paiva   François Lancien-Gilberteau   Alexandre Léger   Diego Marcon   Julien Tiberi   France Valliccioni   Adva Zakai

Curated by Barbara Sirieix

Between 30 April – 31 May 2015, ODD is proud to host Prologue to a fiction of a space that does not yet exist, an exhibition curated by Barbara Sirieix. A mixed group of cultural catalysts based in Bucharest, ODD welcomes artists, writers, philosophers, scientists, activists and all those interested in the opportunities of an open space. Through residencies, discussions, workshops and more informal events, ODD provides for a combination of intimacy and playfulness, dialogue and resistance, from which to act upon the world.

The premise of Prologue to a fiction of a space that does not yet exist is the projection of an imaginary space, not necessarily bound by physical laws. This space will develop itself within a fictional text written by the curator, and will integrate the artists’ contributions in the exhibition as narrative elements.
The exhibition features 11 emerging artists active in France, Italy, UK, Canada, Portugal and Belgium, who will live and work at ODD for periods ranging between 5 days to 3 weeks, and propose mostly new productions. France Valliccioni (FR) and Marie Michelle Deschamps (CA) will do in situ installations grafting the architecture, working with materials found on site in Bucharest. Some artists will provide objects who will act as props in the space: François Lancien-Gilberteau (FR) will propose a new production inspired by a sequence from the film The Autobiography of Nicolae Ceaușescu (Andrei Ujică, 2010). Julien Tibéri (FR) and Alexandre Léger (FR) will provide drawn transportable items anticipating the fiction. Julie Béna (FR) will create an installation, which will act as stage during her performance. Adva Zakai (IS) will perform her Solo Solutions on the night of the opening in dialog with the architecture and the objects in the space. Diego Marcon (IT) will produce an installation related to his animation film Dick the Stick and present Everything falls faster than an anvil, a one-day program of animation films. Some other works will unfold metanarratives to the fiction, like the prints by Joao Maria Gusmao and Pedro Paiva (PT) and Beatrice Gibson’s (UK) award-winning short film A Tiger’s Mind.

The project was hosted for a residency and workshop in March 2014 by 5 months, a temporary project space and studio in London, organized by artist Linda Persson. In December 2015, it travels to Schleifmuehlgasse 12-14, an artist-run space in Vienna.

A publication, gathering the various texts produced in the frame of the project, will result from the project. It will be produced on the occasion of Barbara Sirieix’s residency at La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, in July and August 2015.

Program

29.4. 2015
19.00   Opening
20.00   Solo Solutions, performance by Adva Zakai
A series of short solo performances, which invites the viewer to look at the human body through non-human perspectives. It sets up a play between text and movement through which unpredictable logics pop up:  My body is a dance company and an exhibition space. My leg is a political party and my arm a half of a heart. I am love itself, a table is the public, the public looks at a movement that claims to be a letter, my mind is inside someone else’s head and my body has left my movements to dance alone on stage.

30.4.2015   16.00 -22.00   Everything falls faster than an anvil, program of animation films by Diego Marcon
Everything falls faster than an anvil is a 4 hours screening of cartoons and animated films,
from early animations to US studio classics, passing by avant-garde European and Asian animation.
The screening is conceived for a wide public – it starts in the afternoon with films for children, and ends in the evening with a selection for a grown-up public.

20.5.2015   18.00   Discussion with curator Barbara Sirieix
Barbara will uncover her working method for this original project, as well as discuss her work as an international freelance curator. Her recent projects involve process-based constructions, fictional and poetic writing.
21.5. 2015   18.00   A Cat at the window, performance by Julie Béna
A Cat at the window is a performance conceived and realized during a week of residency at ODD Bucharest, for Prologue to a fiction of a space that does not yet exist.
” I think I don’t like cat,
cats are
cats are
cats are
In fact I never had any cat at my place. The first cat I met was sleeping all the time, so I decided I won’t love cat, because what I hated the more when I was a child was to sleep.
When I asked Barbara what will be her story about, the two first things which emerged, were a cat and a window. Cat as a character, window as a space. The story is set up. So now, let’s just have a drink.”

The project has been made possible thanks to the support of the French Institute.

Realizat în cooperare cu Schleifmuehlgasse 12-14, Viena