Anca Nuță: Company vs. Artist or Company and The Artist @Universitatea Babeș-Bolyai Cluj

Anca Nuță
Company vs. Artist or Company and The Artist
What’s in it for me / What’s in it for you

Joi 27 martie 2014, 19.00

PRELEGERE
@Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Științe Politice, Str. Traian Moșoiu nr.71, Cluj-Napoca

De ce luptăm pentru artă? Winston Churchill, premierul Marii Britanii, pus în fața propunerii de a sista finanțarea proiectelor culturale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a răspuns elocvent: Dacă nu luptăm pentru artă, atunci pentru ce luptăm?

Artiștii, curatorii, criticii de artă și, în general, toți cei implicați în procesul de creație pleacă de la premisa unei independențe totale față de realitățile economice ale momentului, poziționare necesară pentru susținerea unui discurs independent și autentic. Această premisă este adesea contrazisă de realitatea implementării unui proiect în spațiul public. Sprijinul financiar necesar este în general asigurat de companii private și instituții de stat, acest gen de mecanism fiind funcțional în special în țările cu agende culturale adecvate. Având în vedere contextul specific din România, cum ar trebui să abordeze inițiatorii de proiecte culturale problema finanțării, astfel încât să nu compromită independența proiectului dar, în același timp, să respecte valorile promovate de finanțator? Ce așteaptă, de fapt, companiile de la cei care care le cer sprijinul și de ce sunt motivate să se implice? Au rațiuni economice în spate sau doar de imagine/asociere de brand? “Company vs. Artist” sau “Company and The Artist?” (Anca Nuță)

O prelegere care dorește să genereze o dezbatere asupra rațiunilor de implicare a finanțatorului privat în zona culturală și să ofere celor interesați exemple de metodologii adecvate pentru obținerea de fonduri private.

Anca Nuță este comunicator și s-a implicat activ în ultimii 10 ani în finanțarea de proiecte în zona culturală din România. De peste 12 ani face comunicare corporate pentru UniCredit Țiriac Bank iar din 2013 a preluat și coordonarea comunicării de marketing retail, actualmente fiind Director Identitate și Comunicare.1979607_850069945019980_85869526_n

Imagine: Rainer Ganahl, I wanna be Chinese, 2011. Courtesy of UniCredit Group private collection.

Anca Nuță
Company vs. Artist or Company and The Artist
What’s in it for me / What’s in it for you

Thursday 27 March 2014, 19.00

LECTURE
@@Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Științe Politice, Str. Traian Moșoiu nr.71, Cluj-Napoca

Why do we fight for art? Winston Churchill, the Prime Minister of Great Britain, being confronted with the proposal of suspending the financing of cultural projects during the Second World War, replied eloquently: “If we don’t fight for art, then what do we fight for?”

Artists, curators, art critics and, generally, everyone who is involved in the creative process set out on the assumption of a total independence from the economic realities of the moment, a necessary stance to support an independent and authentic speech.
On average, this premise is contradicted by the reality of implementing a project in public space. The needed financial support is, at large, provided by private companies and government institutions, this type of mechanism being functional especially in countries with an adequate cultural agenda. Taking into consideration Romania’s specific context, how should the initiators of cultural projects address the problem of financing so as not to imperil the project’s independence and, at the same time, to respect the values promoted by the sponsor? What do companies actually expect from those who seek their support and why are they motivated to get involved? Do they have economic reasons or is it about the image/brand joint venture? “Company vs. Artist” or “Company and The Artist”? (Anca Nuță)

A lecture which is expected to generate a debate on the private sponsor’s reasons of involvement in the cultural sector and to offer those who are interested examples of adequate methodologies for obtaining private funding.

Anca Nuță is communication specialist and, in the last 10 years, has been actively involved in financing projects in the cultural sector in Romania. For over 12 years she has been in charge of corporate communication for UniCredit Țiriac Bank and, since 2013, she has taken over the marketing retail communication as Identity and Communication Director.

Image: Rainer Ganahl, I wanna be Chinese, 2011. Courtesy of UniCredit Group private collection.