Expozitie Laurențiu Ruță-Fulger @ Galeria Quadro

unnamedVernisaj: luni, 24 februarie, ora 18:00

24 februarie – 21 martie 2014
Luni-vineri: 11:00-14:00; 15:00-19:00

“Confuzia simbolisticii care vine din jur și își pierde sensurile. Nu vreau să mă salvez prin simbolistică. Simbolurile apar în aceste geometrii și îmi dau seama că ele sunt de fapt niște proprietăți. Și cred că simbolistica li s‑a dat ulterior, prin utilizare.” Laurențiu Ruță-Fulger

În expoziția de la Galeria Quadro vor fi prezentate obiecte, instalații, filme, fotograme din perioada 1976 – 2014, grupate în jurul proceselor de convertire, caracteristice activității lui Laurențiu Ruță-Fulger. Prin convertiri artistul experimentează transformarea formelor, trecerea lor din plan în spațiu, din identic în non-identic. El caută starea premergătoare conotațiilor lor simbolice, afirmând că “probează o anumită origine a formelor”.

Laurențiu RUȚĂ-FULGER (1955, Biled, jud. Timiș) este o personalitate de marcă a tendințelor de neo-avangardă din România. Impulsuri esențiale pentru formarea sa artistică a primit în anii șaptezeci, în ambianța timișoreană a grupului Sigma, care i-a influențat orientarea spre cercetările artistice corelate cu știința. Ca o sinteză a acestor preocupări a ajuns în 1976 la realizarea Sferei transformabile, a cărei principiu de autotransformare îi marchează gândirea artistică. În anii optzeci a continuat aceste preocupări în mediul inovator din jurul Atelierului 35 la Cluj, experimentând noi mijloace de exprimare plastică (performance, instalație, fotograme) a cercetărilor sale.
Expoziția este însoțită de un “Caiet de lucru” care oferă o privire mai amplă asupra activității artistului.

Proiect realizat în cadrul programului Bursa Quadro, cu sprijinul domnului Georg Lecca.

—————————————————————————-
Megnyitó: hétfő, február 24.,  18:00 óra

2014. február 24– március 21.
Hétfő–péntek: 11:00–14:00; 15:00–19:00

„A jelképek összemosódása és jelentésük elvesztése a környezet hatására. Nem akarom magam megváltani a jelképek segítségével. A jelképek megjelennek ezekben a geometriai alakokban, és értem, hogy ezek igazából tulajdonságok. És jelentésüket később kapták, a használat során.”  Laurențiu Ruță-Fulger

A Quadro Galériában szervezett kiállításon az 1976–2014 közötti periódusból származó tárgyak, installációk, filmek és fotogramok kerülnek bemutatásra, a Laurențiu Ruță-Fulger tevékenységére oly jellemző átfordulás folyamata köré csoportosítva. Az átfordulások által a művész a formák átalakulását, a síkból a térbe való átültetését, az azonosból a nem azonosba való módosulását tanulmányozza. A dolgoknak az előzetes állapotát keresi, amikor azok még nem rendelkeztek konnotációkkal. Állítása szerint, „a formák bizonyos eredetét” vizsgálja.

Laurențiu RUȚĂ-FULGER (1955, Billéd, Temes megye) a romániai neo-avantgárd törekvések egyik markáns személyisége. Művészeti fejlődésében nagy szerepet játszott a hetvenes években a temesvári Sigma csoporttal való kapcsolata, mely nagymértékben a művészet és tudomány összefüggéseinek vizsgálata felé irányította. Korai törekvéseinek szintézise az 1976-ban létrehozott Átalakuló Szféra, melynek önátalakítási elve azóta is meghatározza művészeti gondolkodását. A nyolcvanas években az Atelier 35 (35-ös Műhely) innovatív környezetében folytatta tevékenységét, Kolozsváron, ahol új képzőművészeti kifejezésmódokkal (perfomansz, installáció, fotogram) kísérletezve folytatja kutatásait.
A kiállítást egy „Munkafüzet” kíséri, amely tágabb betekintést nyújt a művész tevékenységébe.

A Quadro Ösztöndíj-program keretében, Georg Lecca úr támogatásával megvalósult projekt.

———————————————————————————-
Opening: 24 February, 18:00

24 February – 21 March 2014
Visiting hours, Monday-Friday: 11:00-14:00; 15:00-19:00

“The confusion of the symbolism emerging from the environment and which loses its meanings. I don’t want to save my soul by means of symbolism. Symbols surface in these geometries and I can tell they are actually physical properties. And they acquired their symbolic meaning later, through use.” Laurențiu Ruță-Fulger

The Quadro Gallery exhibition will present objects, installations, videos, photograms from the years 1976 – 2014, grouped around the process of conversion, specific to Laurentiu Ruță-Fulger’s work.
By conversion the artist experiences the transformation of forms, their transgression from plane to space, from identical to non-identical. He seeks for a precursory condition of forms, prior to their symbolic connotations, saying that he is “looking for a certain genesis of things”.

Laurențiu RUȚĂ-FULGER (1955, Biled, Timis county) is a representative artist of neo-avant-garde tendencies in Romania. Essential for his artistic formation were the impulses he received during the 1970’s in the ambience of Sigma group in Timișoara, an environment that influenced his later artistic research orientation correlated with science. As a synthesis of these preoccupations he came to the realization of the Convertible Sphere in 1976, whose principle of self transformation marks his artistic thinking. In the 1980’s he has the same concerns, while working in the innovative atmosphere of the Atelier 35 (Studio 35) in Cluj, experimenting with new ways of artistic expression (performance, installation, photograms) of his research.
The exhibition is accompanied by a “Workbook”, giving a closer look into the artist’s work.

Project as part of the Quadro Grant program, with the support of Mr. Georg Lecca.