O raita prin Pompidou

 

Photo: Mihai Constantinpompidou_Artindex_1_0001 pompidou_Artindex_1_0011 pompidou_Artindex_1_0002 pompidou_Artindex_1_0010 pompidou_Artindex_1_0008 pompidou_Artindex_1_0009 pompidou_Artindex_1_0005 pompidou_Artindex_1_0004 pompidou_Artindex_1_0006 pompidou_Artindex_1_0007