“Portretul unei generaţii” – Cornel Brudaşcu @ Spațiu Intact, Fabrica de pensule

INTACT_cover_Brudascu_cu_sigla_finalCORNEL BRUDAŞCU – PORTRETUL  UNEI GENERAŢII
Cornel Brudaşcu – Portrait of a generation

Vernisaj: joi, 31 octombrie, ora 18:00
31 octombrie – 24 noiembrie 2013

Curator: Florin Ştefan

Spațiu Intact
Fabrica de pensule (Paintbrush Factory)
59-61 Henri Barbusse St., Cluj-Napoca 400616
Romania

Portretul unei generaţii este prima expoziţie personală dedicată operei timpurii a pictorului Cornel Brudaşcu, unul dintre artiştii cei mai apreciaţi în mediul clujean dar şi pe plan național şi mentorul multor artişti din generaţiile tinere.

Alături de prietenii şi colegii săi Ana Lupaş şi Mircea Spătaru, Cornel Brudaşcu este una dintre figurile emblematice ale neoavangardei anilor 1970 şi unul dintre foarte puţinii artişti români a cărui operă timpurie poate fi integrată expresiei picturale de factură Pop Art. Cunoscuţi mai degrabă ca prezenţe expoziţionale colective, dar şi prin miturile ce au circulat pe marginea creaţiei lor, aceşti artişti activi în Clujul anilor 1970 s-au impus în istoria artei româneşti printr-o schimbare radicală de paradigmă, care a înlesnit dezvoltarea artei romaneşti în termeni de expresie artistică şi de evoluţie a ideilor.

Expoziţia de faţă propune o primă restituire istorică a acestei perioade din creaţia lui Cornel Brudaşcu prin faptul că reuneşte o selecţie de lucrări foarte puţin cunoscute—provenind din colecţiile muzeelor din Cluj şi Zalău—cu scopul de a deschide noi perspective pentru o mai bună înţelegere a resorturilor spirituale şi conceptuale care au generat opera sa. Nu întîmplător, deci, această primă expoziţie personală a lui Cornel Brudaşcu se intitulează Portretul unei generaţii, căci unul din subiectele preferate ale acelei perioade sunt compoziţiile ce includ portretele congenerilor săi: artista Ana Lupaş – liderul de facto al generaţiei sale, sculptorul Mircea Spătaru, pictorii Nicolae Maniu şi Ion Munteanu.

Întemeiate pe premisa că timpul are un sens şi deci şi un conţinut material, aceste compoziţii nu urmăresc relevarea trăsăturilor specifice ale personajelor portretizate în scopul individualizării şi al obiectivării lor, ci sunt expresia unui Zeitgeist specific care întăreşte sentimentul de coeziune al grupului. Singurul portret individual din această selecţie, cel al lui Ion Munteanu, amicul prematur dispărut al artistului, conservă aceeaşi stranie percepţie spectrală: spiritul celui dispărut şi esenţa timpului său.

Ca tip de reprezentare, aceste portrete se sprijină pe un regim vizual care împrumută doar parţial vocabularul Artei Pop, căci artistul interpretează subiectul intr-un mod foarte personal. Fără a înţelege întru totul principiile estetice caracteristice acestei mişcări artistice, Cornel Brudaşcu a intuit însă schimbarea de paradigmă vizuală, mizînd pe tensiunea produsă de introducerea unor noi elemente vizuale preluate din publicitatea vestică şi din fotografia experimentală. Revista germană Pop Corn şi alte publicaţii pe care artistul le primea ocazional din străinătate i-au servit drept sursă principală de inspiraţie, ca şi descoperirea fotografiilor solarizate, extrem de apreciate în epocă.

Alte două compoziţii incluse în această selecţie, “Tineri pe şantier” şi “Traian Vuia”, fac trecerea de la prima etapă, cea a interesului strict pentru inovarea picturală, la următoarea, în care tematica impusă ideologic este ocultată în favoarea expresiei artistice. În fața acestor picturi persistă o anumită nedumerire, căci privitorul nu ştie cum să le claseze şi, mai ales, nu poate să discearnă poziţia artistului în raport cu aceste subiecte sau cu modul în care el le finalizează. Cu toate acestea, suprafeţele pictate vibrează de substanţa picturii înseşi, înfruntarea de forţe cromatice, gestuale sau grafice fiind menite să elibereze energii spirituale şi plastice, articulînd astfel un nou tip de discurs pictural, produs conceptual şi nu mimetic.

Ulterior, asemeni multor artişti din acea generaţie, interesul său se va orienta către hiper-realism şi în ultimii ani către o expresie foarte personală care citează reprezentarea picturală a marilor maeştri ai picturii universale.

Deşi alcătuită doar dintr-un număr restrâns de lucrări, expozitia de faţă ne permite să înţelegem dezvoltarea stilistică a acestui artist, deschizîndu-ne în acelaşi timp poarta unui univers artistic extraordinar capabil să comunice adevărurile şi esenţele generaţiei sale.

Maria Rus Bojan

Portrait of a Generation is the first personal exhibition dedicated to the early works of painter Cornel Brudaşcu, one of the most influential artists in Romania and especially in Cluj, a mentor of many young artists.

Along with his friends and colleagues Ana Lupaş and Mircea Spătaru, Cornel Brudaşcu is an emblematic figure of the 1970s neo-avant-garde, as well as one of very few Romanian artists whose early works can be assimilated to Pop Art. Known mainly through the myths that circulated about them and their work, this group of artists active in Cluj in the 1970s contributed to a radical change of paradigm—in both conceptual dimensions and artistic expression—that created a favorable context for artistic innovation for the generations to come.

This exhibition proposes the first historical restitution of Cornel Brudaşcu’s creation of the epoch, by bringing together a selection of rather unknown paintings from the collections of the museums in Cluj and Zalău. The exhibition opens up new perspectives aimed at providing a better understanding of the spiritual and conceptual aspects of his creation. It is therefore not by accident that this first personal exhibition of Cornel Brudaşcu bears the very suggestive title Portrait of a generation, since one of his preferred subjects of the period was the portrait. His compositions include portraits of his peers such as artist Ana Lupaş – the de facto leader of her generation, sculptor Mircea Spătaru, painters Nicolae Maniu and Ion Munteanu.

Assuming that time has a sense and thus also a material content, these compositions refuse to reveal the specific features of the persons in the portraits, therefore individualizing and objectifying them, opting instead for rendering a specific Zeitgeist that sheds a strong light on the group’s spirit of togetherness and cohesion. The only individual portrait in this selection is that of Ion Munteanu (the prematurely departed friend of the artist), a work that contains a conundrum as it questions how to conserve the spirit of the deceased person through a visual articulation that consequently indicates the dominant tendencies and spirit of their times.

In terms of pictorial representation, the portraits use a visual vocabulary that is partially based on Pop Art, although the artist interprets the subject in a highly personal manner. While it seems that Cornel Brudaşcu did not fully comprehend the aesthetic principles of this artistic movement, the artist had a good intuition about the contemporary changes in visual paradigm therefore introducing in his works visual elements appropriated from the Western advertising imagery and the experimental photography. The German magazine Pop Corn and other publications received occasionally form abroad served as his main sources of inspiration, along with the discovery of solarized pictures that were extremely appreciated in his circle.

Other two works included in this selection, “Young Men on a Building Site” and “Traian Vuia”, bridge the gap between artist’s earlier interest for pictorial innovation, and the next phase in his creation that focuses strictly on the artistic expression despite the obvious ideological themes imposed by the political power of the day. While looking to these paintings, the viewer might be confused by the artist’s decision of not clarifying his position about these subjects and the manner in which he has chosen to paint them. However, the colors make the painted surfaces to vibrate and the clash between the various type of artistic gestures are meant to release spiritual “energies”, articulating in this way a new kind of pictorial discourse that is conceptual and not mimetic.

Later, like many artists of the same generation, Cornel Brudaşcu’s interest had turn towards hyperrealism and, in the recent years, towards a highly personal expression that leans on the pictorial representation of the grand masters of universal painting.

Although the exhibition gathers only a small number of his works, it allows us to understand the stylistic evolution of the painter, opening at the same time a world of pictorial expressions that are able to convey the philosophy and the truths of his generation.

Maria Rus Bojan