Expozitie 1:1 @ Atelier 35

Șelari 13, București
www.atelier35.eu

(for English please scroll down)

1:1

Curatoriat de: Mihaela Varzari
5 – 26 septembrie 2013
Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/433109393468473/
Vernisaj, joi, 5 septembrie 2013, orele 18.00

Ziad Antar (Lebanon/Franța), Liliana Basarab (România),
Heath Bunting (U.K.), Victor Man (România/Germania),
Deimantas Narkevicius (Lituania), Tanja Ostojic (Serbia/Germania)

În cartea sa Sylvie and Bruno Concluded(1889), Lewis Carroll descrie o hartă imposibilă. În această istorisire fantastică, un profesor explică cum cartografii țării sale experimentau cu hărți din ce în ce mai mari, până când au ajuns la o hartă de unu la unu. „Nu a fost niciodată desfășurată, încă”, spune el. „Fermierii nu au fost de acord: au spus că aceasta ar acoperi întreaga țară, iar lumina soarelui nu ar mai pătrunde! Așa că acum folosim țara însăși ca hartă și vă asigur că e aproape la fel de eficientă.”

Proiectul 1:1 reunește șase artiști contemporani internaționali, ale căror lucrări exploatează conceptul de „cartografiere”. Acest concept devine astfel un instrument de (re)definire a subiectivității, (in)format de și prin forțe biopolitice complexe. Granițele fizice încep să preia conturul granițelor mentale, iar reprezentarea devine punctul central.

1:1 tratează relația complexă dintre memorie, cetățenie și identitate într-o manieră provocatoare și intenționat evazivă. Punctul de plecare al proiectului îl constituie  oscilația constantă între dorință și nevoie a teritoriilor recent afiliate Uniunii Europene.

Prin lucrările selectate, proiectul discută atitudinea intransigentă a Uniunii Europene pe parcursul negocierilor cu viitoarele state membre și ecourile ulterioare integrării. Mai precis, dictatura economică care a urmat. Astfel, proiectul subliniază impactul pe care Europa, acest teritoriu din ce în ce mai puternic cu multiple națiuni, îl are la nivel global.Origin_du_Monde
* Imagine: Tanja Ostojic. After Courbet, L´origin du Monde, 2004

Șelari 13, București
www.atelier35.eu

1:1

Curated by Mihaela Varzari
5 – 26 September 2013
Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/433109393468473/
Opening Thursday, 5 September 2013, 6. PM

Ziad Antar (Lebanon/France), Liliana Basarab (Romania),
Heath Bunting (U.K.), Victor Man (Romania/Germany),
Deimantas Narkevicius (Lithuania), Tanja Ostojic (Serbia/Germany)

In his book Sylvie and Bruno Concluded(1889), Lewis Carroll described an impossible map. In this fantasy, a professor explains how his country´s cartographers were experimenting with ever larger maps until they finally made one with a scale of a mile to a mile. “It has never been spread out, yet”, he says. “The farmers objected: they said it would cover the whole country, and shut out the sunlight! So now we use the country itself, as its own map, and I assure you it does nearly as well.”

The art project 1:1 brings together six international contemporary artists whose works exploit the concept of ‘mapping’. This concept becomes here a tool for (re)defining subjectivity (in)formed by and through complex bio-political forces. Physical borders start taking the shape of mental borders and representation comes into sharp focus.

1:1 addresses the complex relationship to memory, citizenship and identity in a confrontational and deliberately evasive way. Its point of departure is the constant pulling between wanting and needing of the newly affiliated territories to European Union.

Through the selected works, the project discuses the  European Union´s intransigent attitude during negotiations with future member states and the reverberations of their subsequent integration. Namely the economic dictatorship that followed. Therefore the project points towards the impact that Europe, this increasingly powerful united nations territory, bears globally.

* Image: Tanja Ostojic. After Courbet, L´origin du Monde, 2004